[svnbook commit] r1323 - in trunk/src/nb: . book

sunny256 svnbook-dev at red-bean.com
Mon May 23 05:08:47 CDT 2005


Author: sunny256
Date: Mon May 23 05:08:46 2005
New Revision: 1323

Modified:
  trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
  trunk/src/nb/book/ch06.xml
Log:
Norwegian translation in chapter six.

* src/nb/TRANSLATION-STATUS
 Updated ch06.xml to 5%.

* src/nb/book/ch06.xml
 Translated section 1.


Modified: trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
==============================================================================
--- trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	(original)
+++ trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	Mon May 23 05:08:46 2005
@@ -35,7 +35,7 @@
 
   2.1.2. In progress
 
-   book/ch06.xml (0%) -- sunny256
+   book/ch06.xml (5%) -- sunny256
 
   2.1.3. Needs update
 

Modified: trunk/src/nb/book/ch06.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch06.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch06.xml	Mon May 23 05:08:46 2005
@@ -1,16 +1,28 @@
 <chapter id="svn-ch-6">
+ <!-- @ENGLISH {{{
  <title>Server Configuration</title>
+ @ENGLISH }}} -->
+ <title>Tjenerkonfigurasjon</title>
  
  <simplesect>
   
+  <!-- @ENGLISH {{{
   <para>A Subversion repository can be accessed simultaneously by
    clients running on the same machine on which the repository
    resides using the <literal>file:///</literal> method. But the
    typical Subversion setup involves a single server machine being
    accessed from clients on computers all over the office—or,
    perhaps, all over the world.</para>
+  @ENGLISH }}} -->
+  <para>Et Subversiondepot kan bli aksessert samtidig av klienter som 
+   kjører på den samme maskinen der depotet ligger ved å bruke 
+   <literal>file:///</literal>-metoden.
+   Men det typiske Subversionoppsettet involverer en enkelt 
+   tjenermaskin som blir aksessert fra klienter på maskiner over hele 
+   kontoret – eller kanskje over hele verden.</para>
 
   
+  <!-- @ENGLISH {{{
   <para>This section describes how to get your Subversion repository
    exposed outside its host machine for use by remote clients. We
    will cover Subversion's currently available server mechanisms,
@@ -18,6 +30,15 @@
    this section, you should be able to decide which networking
    setup is right for your needs, and understand how to enable such
    a setup on your host computer.</para>
+  @ENGLISH }}} -->
+  <para>Denne seksjonen beskriver hvordan du kan <!-- ¤ 
+   -->offentliggjøre Subversiondepotet ditt utenfor tjenermaskinen så 
+   fjerntliggende klienter kan bruke det.
+   Vi vil dekke tjenermekanismene som Subversion har tilgjengelig og 
+   diskutere konfigurasjonen og bruken av hver av disse.
+   Etter å ha lest denne seksjonen vil du være i stand til å avgjøre 
+   hvilket nettverksoppsett som er det riktige for dine behov, og 
+   forstå hvordan du skal sette dette opp på tjenermaskinen.</para>
   
  </simplesect>
  
@@ -26,8 +47,12 @@
  <!-- ================================================================= -->
  <sect1 id="svn-ch-6-sect-1">
   
+  <!-- @ENGLISH {{{
   <title>Overview</title>
+  @ENGLISH }}} -->
+  <title>Oversikt</title>
   
+  <!-- @ENGLISH {{{
   <para>Subversion was designed with an abstract network layer.
    This means that a repository can be programmatically accessed by
    any sort of server process, and the client <quote>repository
@@ -35,7 +60,18 @@
    speak relevant network protocols. In theory, Subversion can use
    an infinite number of network implementations. In practice,
    there are only two servers at the time of writing.</para>
+  @ENGLISH }}} -->
+  <para>Subversion ble designet med et abstrakt nettverkslag.
+   Dette betyr at et depot kan bli <!-- ¤ programmatically --> 
+   aksessert av enhver form for tjenerprosess, og klientens API for 
+   depottilgangen gir programmerere anledning til å lage 
+   programtillegg som forstår relevante nettverksprotokoller.
+   I teorien kan Subversion bruke et uendelig antall 
+   nettverksimplementasjoner.
+   I praksis er det for tiden bare to tjenermodeller 
+   tilgjengelig.</para>
   
+  <!-- @ENGLISH {{{
   <para>Apache is an extremely popular webserver; using the
    <command>mod_dav_svn</command> module, Apache can access a
    repository and make it available to clients via the WebDAV/DeltaV
@@ -43,7 +79,17 @@
    <command>svnserve</command>: a small, standalone server
    program that speaks a custom protocol with clients. Table 6-1
    presents a comparison of the two servers.</para>
+  @ENGLISH }}} -->
+  <para>Apache er en ekstremt populær webtjener. Ved å bruke 
+   <command>mod_dav_svn</command>-modulen kan Apache aksessere et 
+   depot og gjøre det tilgjengelig for klienter via 
+   WebDAV/DeltaV-protokollen, som er en utvidelse av HTTP.
+   I det andre hjørnet er <command>svnserve</command>:
+   Et lite, enkeltstående tjenerprogram som kommuniserer med 
+   klientene ved hjelp av en egendefinert protokoll.
+   Tabell 6-1 viser en sammenligning av de to tjenermodellene.</para>
 
+  <!-- @ENGLISH {{{
   <para>Note that Subversion, as an open-source project, does not
    officially endorse any server as <quote>primary</quote> or
    <quote>official</quote>. Neither network implementation is
@@ -55,38 +101,74 @@
    comparison of the two available Subversion servers—as an
    administrator, it's up to you to choose whatever works best for
    you and your users.</para>
+  @ENGLISH }}} -->
+  <para>Legg merke til at Subversion, som et opensourceprosjekt, ikke 
+   erklærer noen tjenermodeller som <quote>primær</quote> eller 
+   <quote>offisiell</quote>.
+   Ingen nettverksimplementasjoner blir sett på som andreklasses 
+   borgere; hver tjenermodell har fordeler og ulemeper.
+   Faktisk er det mulig for forskjellige tjenere å kjøre parallelt og 
+   aksessere depotet på hver sin måte uten å legge hindringer i veien 
+   for den andre (se <xref linkend="svn-ch-6-sect-5"/>).
+   Her er en kort oversikt og sammenligning av de to tilgjengelige 
+   Subversiontjenerne – som en administrator er det opp til deg å 
+   velge hva som fungerer best for deg og dine brukere.</para>
    
 
   <table id="svn-ch-6-table-1">
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <title>Network Server Comparison</title>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <title>Sammenligning av nettverkstjenere</title>
    <tgroup cols="3">
     <thead>
      <row>
+      <!-- @ENGLISH {{{
       <entry>Feature</entry>
+      @ENGLISH }}} -->
+      <entry>Funksjonalitet</entry>
       <entry>Apache + mod_dav_svn</entry>
       <entry>svnserve</entry>
      </row>
     </thead>
     <tbody>
      <row>
+      <!-- @ENGLISH {{{
       <entry>Authentication options</entry>
       
       <entry>HTTP(S) basic auth, X.509 certificates, LDAP, NTLM, or
        any other mechanism available to Apache httpd</entry>
       
       <entry>CRAM-MD5 or SSH</entry>
+      @ENGLISH }}} -->
+      <entry>Autentiseringsvalg</entry>
+
+      <entry>vanlig HTTP(S)-autentisering, X.509-sertifikater, 
+       LDAP, NTLM eller enhver annen mekaniske som er 
+       tilgjengelig for Apache httpd</entry>
+
+      <entry>CRAM-MD5 eller SSH</entry>
      </row>
      
      <row>
+      <!-- @ENGLISH {{{
       <entry>User account options</entry>
       
       <entry>private 'users' file</entry>
       
       <entry>private 'users' file, or existing system (SSH)
        accounts</entry>
+      @ENGLISH }}} -->
+      <entry>Valg for brukerkontoer</entry>
+
+      <entry>privat fil med brukerliste</entry>
+
+      <entry>privat fil med brukerliste eller eksisterende 
+       systemkontoer (SSH)</entry>
      </row>
      
      <row>
+      <!-- @ENGLISH {{{
       <entry>Authorization options</entry>
       
       <entry>blanket read/write access, or per-directory
@@ -94,47 +176,95 @@
       
       <entry>blanket read/write access, or per-directory write
        (but not read) control using a pre-commit hook</entry>
+      @ENGLISH }}} -->
+      <entry>Autorisasjonsvalg</entry>
+
+      <entry>fullstendig lese/skrivetilgang, eller katalogbasert 
+       lese/skrivekontroll</entry>
+
+      <entry>fullstendig lese/skrivetilgang, eller katalogbasert 
+       skrive- (men ikke lesing) kontroll ved å bruke et 
+       <filename>pre-commit</filename>-påhakningsskript</entry>
      </row>
      
      <row>
+      <!-- @ENGLISH {{{
       <entry>Encryption</entry>
       
       <entry>via optional SSL</entry>
 
       <entry>via optional SSH tunnel</entry>
+      @ENGLISH }}} -->
+      <entry>Kryptering</entry>
+
+      <entry>via valgfri SSL</entry>
+
+      <entry>via valgfri SSH-tunnel</entry>
      </row>
 
      <row>
+      <!-- @ENGLISH {{{
       <entry>Interoperability</entry>
       
       <entry>partially usable by other WebDAV clients</entry>
 
       <entry>not interoperable</entry>
+      @ENGLISH }}} -->
+      <entry><!-- ¤ Det lukter dress og slips av det ordet der. Og 
+       det er vel et ganske oppkonstruert ord. Men hvilket norskt 
+       dataord er vel ikke det? :) -->Interoperabilitet</entry>
+
+      <entry>delvis brukbar for andre WebDAV-klienter</entry>
+
+      <entry><!-- ¤ -->Ikke tilgjengelig</entry>
      </row>
 
      <row>
+      <!-- @ENGLISH {{{
       <entry>Web viewing</entry>
       
       <entry>limited built-in support, or via 3rd-party tools
        such as ViewCVS</entry>
 
       <entry>via 3rd-party tools such as ViewCVS</entry>
+      @ENGLISH }}} -->
+      <entry>Visning på web</entry>
+
+      <entry>begrenset innebygget støtte, eller via tredjeparts 
+       verktøy som for eksempel ViewCVS</entry>
+
+      <entry>via tredjeparts verktøy som for eksempel 
+       ViewCVS</entry>
      </row>
 
      <row>
+      <!-- @ENGLISH {{{
       <entry>Speed</entry>
       
       <entry>somewhat slower</entry>
 
       <entry>somewhat faster</entry>
+      @ENGLISH }}} -->
+      <entry>Hastighet</entry>
+
+      <entry>Noe langsommere</entry>
+
+      <entry>Noe raskere</entry>
      </row>
 
      <row>
+      <!-- @ENGLISH {{{
       <entry>Initial setup</entry>
       
       <entry>somewhat complex</entry>
 
       <entry>fairly simple</entry>
+      @ENGLISH }}} -->
+      <entry>Innledende oppsett</entry>
+
+      <entry>Noe komplekst</entry>
+
+      <entry>Ganske enkelt</entry>
      </row>
 
     </tbody>More information about the svnbook-dev mailing list