[svnbook commit] r1918 - in trunk/src/nb: . book

sunny256 svnbook-dev at red-bean.com
Sat Jan 7 14:48:52 CST 2006


Author: sunny256
Date: Sat Jan 7 14:48:47 2006
New Revision: 1918

Modified:
  trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
  trunk/src/nb/book/ch07.xml

Log:
Norwegian svnbook: Translated some sections.

* src/nb/TRANSLATION-STATUS
 ch07.xml to 4%.

* src/nb/book/ch07.xml
 Some sections translated.


Modified: trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
==============================================================================
--- trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	(original)
+++ trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	Sat Jan 7 14:48:47 2006
@@ -35,7 +35,7 @@
 
   2.1.2. In progress
 
-   book/ch07.xml (0%) -- sunny256
+   book/ch07.xml (4%) -- sunny256
 
   2.1.3. Needs update
 

Modified: trunk/src/nb/book/ch07.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch07.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch07.xml	Sat Jan 7 14:48:47 2006
@@ -1,8 +1,12 @@
 <chapter id="svn.advanced">
+ <!-- @ENGLISH {{{
  <title>Advanced Topics</title>
+ @ENGLISH }}} -->
+ <title>Avanserte emner</title>
 
  <simplesect>
 
+  <!-- @ENGLISH {{{
   <para>If you've been reading this book chapter by chapter, from
    start to finish, you should by now have acquired enough
    knowledge to use the Subversion client to perform the most
@@ -14,10 +18,29 @@
    you to run the <command>svn status</command> command almost
    unconsciously. For all intents and purposes, you are ready to
    use Subversion in a typical environment.</para>
+  @ENGLISH }}} -->
+  <para>Hvis du har lest denne boken kapittel for kapittel, fra start 
+   til slutt, skal du nå ha samlet opp nok kunnskap til å kunne bruke 
+   Subversionklienten til å utføre de vanligste operasjonene innen 
+   versjonskontroll.
+   Du forstår hvordan du henter ut en arbeidskopi fra et 
+   Subversiondepot.
+   Du er komfortabel med å legge inn og hente ut forandringer ved å 
+   bruke kommandoene <command>svn commit</command> og <command>svn 
+   update</command>.
+   Du har til og med kanskje utviklet en refleks som gjør at du 
+   kjører <command>svn status</command> nærmest ubevisst.
+   Hva oppgaven enn er, er du klar til å bruke Subversion i et typisk 
+   arbeidsmiljø.</para>
 
+  <!-- @ENGLISH {{{
   <para>But the Subversion feature set doesn't stop at <quote>common
    version control operations</quote>.</para>
+  @ENGLISH }}} -->
+  <para>Men funksjonaliteten til Subversion stopper ikke ved 
+   <quote>vanlige versjonskontrolloperasjoner</quote>.</para>
 
+  <!-- @ENGLISH {{{
   <para>This chapter highlights some of Subversion's features that
    aren't quite so regularly used. In it, we will discuss
    Subversion's property (or <quote>metadata</quote>) support, and
@@ -27,7 +50,20 @@
    multiple repositories. We'll cover in detail some of the
    additional client- and server-side tools that are part of the
    Subversion distribution.</para>
+  @ENGLISH }}} -->
+  <para>Dette kapittelet setter fokus på litt av funksjonaliteten til 
+   Subversion som ikke blir brukt i like stor grad.
+   Her vil vi diskutere Subversions støtte for egenskaper (eller 
+   <quote>metadata</quote>) og hvordan standardoppførselen til 
+   Subversion kan forandres ved å gjøre forandringer i 
+   konfigurasjonsområdet.
+   Vi vil beskrive hvordan du kan bruke eksterne defineringer for å 
+   instruere Subversion til å hente data fra flere depoter.
+   Vi vil dekke i detalj noen av de verktøyene som er med i 
+   Subversiondistribusjonen for bruk på klient- og 
+   tjenersiden.</para>
 
+  <!-- @ENGLISH {{{
   <para>Before reading this chapter, you should be familiar with the
    basic file and directory versioning capabilities of Subversion.
    If you haven't already read about those, or if you need a
@@ -36,12 +72,27 @@
    you've mastered the basics and consumed this chapter, you'll be
    a Subversion power-user!
   </para>
+  @ENGLISH }}} -->
+  <para>Før du leser dette kapittelet bør du gjøre deg kjent med de 
+   grunnleggende mulighetene Subversion har for versjonering av filer 
+   og kataloger.
+   Hvis du ikke allerede har lest om dette, eller hvis du trenger å 
+   friske det opp, anbefaler vi at du leser <xref linkend="svn.basic" 
+   /> og <xref linkend="svn.tour" />.
+   Når du mestrer de grunnleggende tingene og har fordøyd dette 
+   kapittelet, vil du være en <!-- ¤ 
+   -->Subversionmuskelbruker!</para>
 
  </simplesect>
 
  <sect1 id="svn.advanced.confarea">
+  <!-- @ENGLISH {{{
   <title>Runtime Configuration Area</title>
+  @ENGLISH }}} -->
+  <title><!-- ¤ Må finne en bedre omskriving for «runtime». Nuh! 
+   -->Konfigurasjonsområdet for bruk under kjøring</title>
   
+  <!-- @ENGLISH {{{
   <para>Subversion provides many optional behaviors that can be
    controlled by the user. Many of these options are of the kind
    that a user would wish to apply to all Subversion operations.
@@ -49,7 +100,18 @@
    for specifying these options, and to use them for each and every
    operation they perform, Subversion uses configuration files,
    segregated into a Subversion configuration area.</para>
+  @ENGLISH }}} -->
+  <para>Subversion inneholder mange valg for å modifisere oppførselen 
+   under kjøring, og dette kan kontrolleres av brukeren.
+   Mange av disse valgene er av typen som en bruker ønsker å bruke 
+   ved alle Subversionoperasjoner.
+   Så, istedenfor å tvinge brukere til å huske 
+   kommandolinjeargumenter for å spesifisere disse valgene, og å 
+   bruke dem for hver eneste operasjon som utføres, bruker Subversion 
+   konfigurasjonsfiler som er lagt for seg selv i et eget 
+   konfigurasjonsområde.</para>
 
+  <!-- @ENGLISH {{{
   <para>The Subversion <firstterm>configuration area</firstterm> is
    a two-tiered hierarchy of option names and their values.
    Usually, this boils down to a special directory that contains
@@ -60,11 +122,26 @@
    Emacs or vi), and contain directives read by the client to
    determine which of several optional behaviors the user
    prefers.</para>
+  @ENGLISH }}} -->
+  <para>Subversions <firstterm>konfigurasjonsområde</firstterm> er et 
+   to-lags hierarki med valgnavn og deres verdier.
+   Vanligvis koker dette ned til en spesiell katalog som inneholder 
+   <firstterm>konfigurasjonsfiler</firstterm> (første lag) som er 
+   rene tekstfiler i standard INI-format (med 
+   <quote>seksjoner</quote> som er det andre laget).
+   Disse filene kan enkelt redigeres med favoritt-tekstbehandleren 
+   din (som for eksempel Emacs eller vi), og inneholder direktiver 
+   som leses av klienten for å anslå hvilken av de valgfrie 
+   oppførslene brukeren foretrekker.</para>
 
   <!-- =============================================================== -->
   <sect2 id="svn.advanced.confarea.layout">
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <title>Configuration Area Layout</title>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <title>Oppbygningen av konfigurasjonsområdet</title>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>The first time that the <command>svn</command>
     command-line client is executed, it creates a per-user
     configuration area. On Unix-like systems, this area appears
@@ -84,7 +161,31 @@
     </footnote>
     We will refer to the per-user configuration area using its Unix
     name, <filename>.subversion</filename>.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Den første gangen kommandolinjeklienten 
+    <command>svn</command> kjøres, lages et eget 
+    konfigurasjonsområde for brukeren.
+    På Unix-lignende systemer opptrer dette området som en katalog 
+    kalt <filename>.subversion</filename> i brukerens hjemmekatalog.
+    På Win32-systemer oppretter Subversion en katalog kalt 
+    <filename>Subversion</filename>, vanligvis i <!-- ¤ Finn ut hva 
+    det heter på norsk. --><filename>Application 
+    Data</filename>-området til brukerens profilkatalog (som 
+    forresten er en skjult katalog).
+    På denne plattformen varierer imidlertid den eksakte 
+    plasseringen fra system til system, og bestemmes av 
+    registryen.<footnote>
+     <para>Miljøvariabelen <literal>APPDATA</literal> peker til 
+      <!-- ¤ Mulig fornorsking her når jeg finner ut hva det heter 
+      på norsk. --><filename>Application Data</filename>-området, 
+      så du kan alltids henvise til denne katalogen som 
+      <filename>%APPDATA%\Subversion</filename>.</para>
+    </footnote>
+    Vi vil referere til brukerkonfigurasjonsområdet ved å bruke 
+    navnet som brukes under Unix, 
+    <filename>.subversion</filename>.</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>In addition to the per-user configuration area, Subversion
     also recognizes the existence of a system-wide configuration
     area. This gives system administrators the ability to
@@ -102,7 +203,31 @@
     specified by the Windows Registry). Unlike the per-user
     case, the <command>svn</command> program does not attempt
     to create the system-wide configuration area.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>I tillegg til konfigurasjonsområdet som brukes på 
+    brukernivå, kjenner også Subversion til eksistensen av et 
+    konfigurasjonsområde som gjelder for hele systemet på maskinen.
+    Dette gir systemadministratorer muligheten til å opprette 
+    standardinnstillinger for alle brukerne på en gitt maskin.
+    Legg merke til at det felles konfigurasjonsområdet på maskinen 
+    ikke alene bestemmer <!-- ¤ mandatory policy 
+    -->standardoppførselen – oppsettet i konfigurasjonsområdet for 
+    brukeren overstyrer de som er i området som er felles for alle 
+    brukerne, og kommandolinjeargumenter som gis til 
+    <command>svn</command>-programmet har det siste ordet hva 
+    oppførsel angår.
+    På Unix-lignende plattformer forventes det at 
+    konfigurasjonsområdet som er felles for alle brukerne er i 
+    katalogen <filename>/etc/subversion</filename>; på MS 
+    Windows-maskiner letes det etter en 
+    <filename>Subversion</filename>-katalog i det felles <!-- ¤ Finn 
+    ut norsk navn --><filename>Application Data</filename>-området 
+    (og igjen, som spesifisert i Windowsregistryen).
+    Ulikt med det brukerbaserte tilfellet, vil ikke 
+    <command>svn</command>-klienten prøve å opprette et nytt 
+    maskinkonfigurasjonsområde.</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>The configuration area currently contains three
     files—two configuration files (<filename>config</filename> and
     <filename>servers</filename>), and a <filename>README.txt</filename> 
@@ -116,10 +241,30 @@
     any time you wish to have the default configuration settings
     restored, you can simply remove (or rename) your configuration
     directory and then run some innocuous <command>svn</command>
-    command, such as <command>svn --version</command>. A new
+    command, such as <command>svn -ﳢ-version</command>. A new
     configuration directory with the default contents will be
     created.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Konfigurasjonsområdet inneholder for tiden tre filer – to 
+    konfigurasjonsfiler (<filename>config</filename> og 
+    <filename>servers</filename>) og en 
+    <filename>README.txt</filename>-fil som beskriver INI-formatet.
+    På tidspunktet de ble laget, inneholder filene standardverdier 
+    for alle valgene som Subversion støtter.
+    For det meste er de kommentert ut og gruppert sammen med 
+    beskrivelser om hvordan verdiene påvirker oppførselen til 
+    Subversion.
+    For å forandre en viss oppførsel, trenger du bare å forandre 
+    verdien til et valg med en vanlig teksteditor.
+    Hvis du en eller annen gang du vil ha tilbake 
+    standardinnstillingene, kan du fjerne (eller skifte navn på) 
+    katalogen med konfigurasjonsfilene og deretter kjøre noen 
+    uskyldige <command>svn</command>-kommandoer som for eksempel 
+    <command>svn --version</command> som oppretter en ny 
+    konfigurasjonskatalog som inneholder 
+    standardinnstillingene.</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>The per-user configuration area also contains a cache of
     authentication data. The <filename>auth</filename> directory
     holds a set of subdirectories that contain pieces of cached
@@ -127,6 +272,14 @@
     authentication methods. This directory is created in such a
     way that only the user herself has permission to read its
     contents.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Brukerkonfigurasjonsområdet inneholder også et lager med 
+    autentiseringsdata.
+    <filename>auth</filename>-katalogen inneholder et sett med 
+    underkataloger som inneholder deler av lagret informasjon som 
+    brukes av Subversions forskjellige autentiseringsmetoder.
+    Denne katalogen er laget på en måte som gjør at kun den ene 
+    brukeren har tillatelse til å lese innholdet.</para>
 
   </sect2>
 
More information about the svnbook-dev mailing list