[svnbook commit] r1937 - in trunk/src/nb: . book

sunny256 svnbook-dev at red-bean.com
Thu Jan 19 18:19:48 CST 2006


Author: sunny256
Date: Thu Jan 19 18:19:44 2006
New Revision: 1937

Modified:
  trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
  trunk/src/nb/book/ch07.xml

Log:
Translated a subsection in the Nowegian book.

* src/nb/TRANSLATION-STATUS
 ch07.xml to 7%.

* src/nb/book/ch07.xml
 (svn.advanced.confarea.windows-registry): Translated.


Modified: trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
==============================================================================
--- trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	(original)
+++ trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	Thu Jan 19 18:19:44 2006
@@ -35,7 +35,7 @@
 
   2.1.2. In progress
 
-   book/ch07.xml (4%) -- sunny256
+   book/ch07.xml (7%) -- sunny256
 
   2.1.3. Needs update
 

Modified: trunk/src/nb/book/ch07.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch07.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch07.xml	Thu Jan 19 18:19:44 2006
@@ -285,8 +285,12 @@
 
   <!-- =============================================================== -->
   <sect2 id="svn.advanced.confarea.windows-registry">
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <title>Configuration and the Windows Registry</title>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <title>Konfigurasjon og Windows-registryen</title>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>In addition to the usual INI-based configuration area,
     Subversion clients running on Windows platforms may also use
     the Windows registry to hold the configuration data. The
@@ -295,7 +299,16 @@
     preserved as well, though addressed in a slightly different
     fashion—in this schema, files and sections are just
     levels in the registry key tree.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>I tillegg til det vanlige INI-baserte konfigurasjonsområdet, 
+    kan Subversionklienter som kjører på MS Windows-plattformer også 
+    bruke registryen til å lagre konfigurasjonsdataene.
+    Valgnavnene og deres verdier er de samme som i INI-filene.
+    <quote>fil/seksjon</quote>-hierarkiet blir også tatt vare på, 
+    selv om det noteres på en litt annen måte – i dette skjemaet er 
+    filer og seksjoner kun nivåer i nøkkeltreet i registryen.</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Subversion looks for system-wide configuration values
     under the
     <literal>HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Tigris.org\Subversion</literal>
@@ -306,31 +319,67 @@
     Per-user configuration values should be stored under
     <literal>HKEY_CURRENT_USER\Software\Tigris.org\Subversion</literal>.
    </para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Subversion ser etter konfigurasjonsverdier for hele systemet 
+    under nøkkelen 
+    <literal>HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Tigris.org\Subversion</literal>.
+    For eksempel, valget <literal>global-ignores</literal> som er i 
+    <literal>miscellany</literal>-seksjonen i 
+    <filename>config</filename>-fila finnes i 
+    <literal>HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Tigris.org\Subversion\Config\Miscellany\global-ignores</literal>.
+    Konfigurasjonsverdier for hver enkelt bruker bør lagres under 
+    <literal>HKEY_CURRENT_USER\Software\Tigris.org\Subversion</literal>.</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Registry-based configuration options are parsed
     <emphasis>before</emphasis> their file-based counterparts,
     so are overridden by values found in the configuration
     files. In other words, configuration priority is granted in
     the following order on a Windows system:</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para><!-- ¤ Den setninga der er uklar, og jeg vet ikke hvordan 
+    windowsversjonen virker. Så foreløpig får den være uoversatt. 
+    Stygg sak. -->Registry-based configuration options are parsed
+    <emphasis>before</emphasis> their file-based counterparts,
+    so are overridden by values found in the configuration
+    files.
+    Med andre ord er dette rekkefølgen konfigurasjonen blir 
+    prioritert på et MS Windows-system:</para>
    
    <orderedlist>
     <listitem>
+     <!-- @ENGLISH {{{
      <para>Command-line options</para>
+     @ENGLISH }}} -->
+     <para>Valg på kommandolinja</para>
     </listitem>
     <listitem>
+     <!-- @ENGLISH {{{
      <para>The per-user INI files</para>
+     @ENGLISH }}} -->
+     <para>Brukerbaserte INI-filer</para>
     </listitem>
     <listitem>
+     <!-- @ENGLISH {{{
      <para>The per-user Registry values</para>
+     @ENGLISH }}} -->
+     <para>Brukerbaserte verdier i registryen</para>
     </listitem>
     <listitem>
+     <!-- @ENGLISH {{{
      <para>The system-wide INI files</para>
+     @ENGLISH }}} -->
+     <para>INI-filer som gjelder for hele systemet</para>
     </listitem>
     <listitem>
+     <!-- @ENGLISH {{{
      <para>The system-wide Registry values</para>
+     @ENGLISH }}} -->
+     <para>Registry-verdier for hele systemet</para>
     </listitem>
    </orderedlist>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Also, the Windows Registry doesn't really support the
     notion of something being <quote>commented out</quote>.
     However, Subversion will ignore any option key whose name
@@ -338,7 +387,17 @@
     allows you to effectively comment out a Subversion option
     without deleting the entire key from the Registry, obviously
     simplifying the process of restoring that option.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>I tillegg støtter ikke Windows-registryen at noe kan 
+    <quote>kommenteres ut</quote>.
+    Subversion vil imidlertid ignorere valg der navnet begynner med 
+    et <!-- ¤ Det heter vel hash på norsk også? -->hash-tegn 
+    (<literal>#</literal>),
+    Dette lar deg kommentere bort et Subversionvalg uten å slette 
+    hele nøkkelen fra registryen, noe som selvfølgelig gjør det 
+    lettere å hente tilbake dette valget.</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>The <command>svn</command> command-line client never
     attempts to write to the Windows Registry, and will not
     attempt to create a default configuration area there. You can
@@ -347,9 +406,22 @@
     <filename>.reg</filename> file, and then double-click on that
     file from the Explorer shell, which will cause the data to be
     merged into your registry.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Kommandolinjeklienten <command>svn</command> vil aldri prøve 
+    å skrive til Windowsregistryen, og vil ikke prøve å lage et <!-- 
+    ¤ «default» – trengs den? --> område der.
+    Du kan lage nøklene du trenger ved å bruke 
+    <command>REGEDIT</command>-programmet.
+    Alternativt kan du lage en <filename>.reg</filename>-fil og 
+    deretter dobbeltklikke på denne filen i Utforskeren, noe som vil 
+    flette dataene inn i registryen.</para>
 
    <example id="svn.advanced.confarea.windows-registry.ex-1">
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <title>Sample Registration Entries (.reg) File.</title>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <title>Eksempel på registryposter i en 
+     <filename>.reg</filename>-fil.</title>
 
     <programlisting>
 REGEDIT4
@@ -392,6 +464,7 @@
 </programlisting>
    </example>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>The previous example shows the contents of a
     <filename>.reg</filename> file which contains some of the most
     commonly used configuration options and their default values.
@@ -402,6 +475,19 @@
     remove the hash (<literal>#</literal>) character from the
     beginning of the option names, and set the values as you
     desire.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Det foregående eksemplet viser innholdet av en 
+    <filename>.reg</filename>-fil som inneholder noen av de mest 
+    brukte konfigurasjonsvalgene og deres standardverdier.
+    Legg merke til <!-- ¤ Blir det litt sånn … formelt? 
+    -->tilstedeværelsen av både valg som gjelder for hele systemet 
+    (for valg relatert til mellomtjenere i nettverket og 
+    innstillinger for hver enkelt bruker (tekstbehandlingsprogrammer 
+    og lagring av passord, blant annet).
+    Legg også merke til at alle valgene er kommentert ut.
+    Du trenger bare å fjerne hash-tegnet (<literal>#</literal>) fra 
+    begynnelsen av valgnavnene og sette inn de verdiene du 
+    vil.</para>
 
   </sect2>
 
More information about the svnbook-dev mailing list