[svnbook commit] r1965 - in trunk/src/nb: . book

sunny256 svnbook-dev at red-bean.com
Mon Jan 30 15:15:46 CST 2006


Author: sunny256
Date: Mon Jan 30 15:15:42 2006
New Revision: 1965

Modified:
  trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
  trunk/src/nb/book/ch07.xml

Log:
Translated a subsubsection in the Norwegian book.

* src/nb/TRANSLATION-STATUS
 ch07.xml to 12%.

* src/nb/book/ch07.xml
 (svn.advanced.confarea.opts.servers): Translated.


Modified: trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
==============================================================================
--- trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	(original)
+++ trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	Mon Jan 30 15:15:42 2006
@@ -35,7 +35,7 @@
 
   2.1.2. In progress
 
-   book/ch07.xml (7%) -- sunny256
+   book/ch07.xml (12%) -- sunny256
 
   2.1.3. Needs update
 

Modified: trunk/src/nb/book/ch07.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch07.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch07.xml	Mon Jan 30 15:15:42 2006
@@ -493,15 +493,27 @@
 
   <!-- =============================================================== -->
   <sect2 id="svn.advanced.confarea.opts">
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <title>Configuration Options</title>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <title>Konfigurasjonsvalg</title>
    
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>In this section, we will discuss the specific
     run-time configuration options that are currently supported
     by Subversion.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>I denne seksjonen vil vi diskutere de spesifikke 
+    konfigurasjonsvalgene som brukes av Subversion under 
+    kjøring.</para>
 
    <sect3 id="svn.advanced.confarea.opts.servers">
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <title>Servers</title>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <title>&Servers;</title>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>The <filename>servers</filename> file contains
      Subversion configuration options related to the network
      layers. There are two special section names in this
@@ -513,7 +525,24 @@
      tokens which possibly contain wildcard
      characters—that are compared against the hostnames of
      the machine to which Subversion requests are sent.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para><filename>servers</filename>-fila inneholder valg for 
+     konfigurering av Subversion og som er relatert til 
+     nettverkslag.
+     Det er to spesielle seksjonsnavn i denne fila – 
+     <literal>groups</literal> og <literal>global</literal>.
+     <literal>groups</literal>-seksjonen er hovedsaklig en tabell 
+     med kryssreferanser.
+     Nøklene i denne seksjonen er navnene til andre seksjoner i 
+     fila; verdiene deres er <!-- ¤ Skal vel kanskje ikke 
+     oversettes + at det brukes en foreignphrase her.
+     --><foreignphrase><firstterm>globs</firstterm></foreignphrase> 
+     – tekstbaserte <!-- ¤ token -->nøkkelord som kan inneholde 
+     jokertegn — som blir sammenlignet med <!-- ¤ Er det skirveleif 
+     i den engelske? -->&server;navnene til maskinen som det sendes 
+     Subversionforespørsler til.</para>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <programlisting>
 [groups]
 beanie-babies = *.red-bean.com
@@ -525,7 +554,20 @@
 [collabnet]
 …
 </programlisting>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <programlisting>
+[groups]
+beanie-babies = *.red-bean.com
+collabnet = svn.collab.net
+
+[beanie-babies]
+…
+
+[collabnet]
+…
+</programlisting>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>When Subversion is used over a network, it attempts to
      match the name of the server it is trying to reach with a
      group name under the <literal>groups</literal> section. If
@@ -533,7 +575,17 @@
      <filename>servers</filename> file whose name is the matched
      group's name. From that section it reads the actual network
      configuration settings.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Når Subversion brukes over nettverket, forsøker den å 
+     matche navnet til &the_server; som den prøver å nå med et 
+     gruppenavn under <literal>groups</literal>-seksjonen.
+     Hvis dette stemmer, ser Subversion etter en seksjon i 
+     <filename>servers</filename>-fila som stemmer med navnet i den 
+     samsvarende gruppens navn.
+     Fra denne seksjonen leser den det faktiske 
+     nettverksoppsettet.</para>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>The <literal>global</literal> section contains the
      settings that are meant for all of the servers not matched
      by one of the globs under the <literal>groups</literal>
@@ -542,43 +594,77 @@
      sections in the file (except, of course, the special
      <literal>groups</literal> section), and are as
      follows:</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para><literal>global</literal>-seksjonen inneholder 
+     innstillingene som er ment for alle &the_servers; som ikke 
+     samsvarer med en av søkestrengene i 
+     <literal>groups</literal>-seksjonen.
+     Valgene som er tilgjengelig i denne seksjonen er nøyaktig de 
+     samme som de som er gyldig for de andre &server;seksjonene i 
+     fila (selvfølgelig unntatt den spesielle 
+     <literal>groups</literal>-seksjonen), og er som følger:</para>
 
     <variablelist>
      <varlistentry>
       <term><literal>http-proxy-host</literal></term>
       <listitem>
+       <!-- @ENGLISH {{{
        <para>This specifies the hostname of the proxy computer
         through which your HTTP-based Subversion requests must
         pass. It defaults to an empty value, which means that
         Subversion will not attempt to route HTTP requests
         through a proxy computer, and will instead attempt to
         contact the destination machine directly.</para>
+       @ENGLISH }}} -->
+       <para>Dette spesifiserer &server;navnet til 
+        mellom&the_server; som de HTTP-baserte 
+        Subversionforespørslene som du foretar må gå gjennom.
+        Standardverdien er en tom verdi, noe som betyr at 
+        Subversion ikke vil prøve å rute HTTP-forespørsler 
+        gjennom en mellom&server; og vil istedenfor prøve å 
+        kontakte målmaskinen direkte.</para>
       </listitem>
      </varlistentry>
      <varlistentry>
       <term><literal>http-proxy-port</literal></term>
       <listitem>
+       <!-- @ENGLISH {{{
        <para>This specifies the port number on the proxy host
         to use. It defaults to an empty value.</para>
+       @ENGLISH }}} -->
+       <para>Dette spesifiserer hvilket portnummer som skal 
+        brukes på mellom&the_server;.
+        Standardverdien er en tom verdi.</para>
       </listitem>
      </varlistentry>
      <varlistentry>
       <term><literal>http-proxy-username</literal></term>
       <listitem>
+       <!-- @ENGLISH {{{
        <para>This specifies the username to supply to the proxy
         machine. It defaults to an empty value.</para>
+       @ENGLISH }}} -->
+       <para>Spesifiserer brukernavnet som oppgis til 
+        mellom&the_server;.
+        Standardverdien er tom.</para>
       </listitem>
      </varlistentry>
      <varlistentry>
       <term><literal>http-proxy-password</literal></term>
       <listitem>
+       <!-- @ENGLISH {{{
        <para>This specifies the password to supply to the proxy
         machine. It defaults to an empty value.</para>
+       @ENGLISH }}} -->
+       <para>Spesifiserer passordet som oppgis til 
+        mellom&the_server;.
+        Standardverdien er tom.</para>
       </listitem>
      </varlistentry>
      <varlistentry>
       <term><literal>http-timeout</literal></term>
       <listitem>
+       <!-- @ENGLISH {{{
        <para>This specifies the amount of time, in seconds, to
         wait for a server response. If you experience
         problems with a slow network connection causing
@@ -587,11 +673,22 @@
         <literal>0</literal>, which instructs the underlying
         HTTP library, Neon, to use its default timeout
         setting.</para>
+       @ENGLISH }}} -->
+       <para>Dette spesifiserer antall sekunder det ventes på 
+        respons fra &the_server;.
+        Hvis du opplever problemer med en sen 
+        nettvorksforbindelse som fører til at 
+        Subversionoperasjoner blir avbrutt, bør du øke verdien 
+        for dette valget.
+        Standardverdien er <literal>0</literal>, som ber det 
+        underliggende HTTP-biblioteket, Neon, til å bruke 
+        standardverdien for tidsavbrudd.</para>
       </listitem>
      </varlistentry>
      <varlistentry>
       <term><literal>http-compression</literal></term>
       <listitem>
+       <!-- @ENGLISH {{{
        <para>This specifies whether or not Subversion should
         attempt to compress network requests made to DAV-ready
         servers. The default value is <literal>yes</literal>
@@ -599,40 +696,72 @@
         is compiled into the network layer). Set this to
         <literal>no</literal> to disable compression, such as
         when debugging network transmissions.</para>
+       @ENGLISH }}} -->
+       <para>Dette spesifiserer om Subversion skal prøve å 
+        komprimere nettverksforespørsler som blir gjort til 
+        &servers; som er klargjort for DAV.
+        Srandardverdien er <literal>yes</literal> (selv om 
+        komprimering bare vil utføres hvis denne muligheten er 
+        kompilert inn i nettverkslaget).
+        Sett denne til <literal>no</literal> for å unngå 
+        komprimering, for eksempel når nettverkstrafikken skal 
+        analyseres under debugging.</para>
       </listitem>
      </varlistentry>
      <varlistentry>
       <term><literal>neon-debug-mask</literal></term>
       <listitem>
+       <!-- @ENGLISH {{{
        <para>This is an integer mask that the underlying HTTP
         library, Neon, uses for choosing what type of
         debugging output to yield. The default value is
         <literal>0</literal>, which will silence all debugging
         output. For more information about how Subversion
         makes use of Neon, see <xref linkend="svn.developer" />.</para>
+       @ENGLISH }}} -->
+       <para>Dette er en heltallsmaske som det underliggende 
+        HTTP-biblioteket, Neon, bruker for å velge hvilke 
+        debuggingsmeldinger som skal vises.
+        Standardverdien er <literal>0</literal>, som vil 
+        forhindre visning av alle debuggingsdata.
+        For mer informasjon om hvordan Subversion gjør bruk av 
+        Neon, se <xref linkend="svn.developer" />.</para>
       </listitem>
      </varlistentry>
      <varlistentry>
       <term><literal>ssl-authority-files</literal></term>
       <listitem>
+       <!-- @ENGLISH {{{
        <para>This is a semicolon-delimited list of paths to files
         containing certificates of the certificate authorities
         (or CAs) that
         are accepted by the Subversion client when accessing the
         repository over HTTPS.</para>
+       @ENGLISH }}} -->
+       <para>Dette er en semikolon-separert liste over stier til 
+        filer som inneholder sertifikater fra 
+        sertifikatutstedere som aksepteres av Subversionklienten 
+        under aksessering av depotet over HTTPS.</para>
       </listitem>
      </varlistentry>
      <varlistentry>
       <term><literal>ssl-trust-default-ca</literal></term>
       <listitem>
+       <!-- @ENGLISH {{{
        <para>Set this variable to <literal>yes</literal> if you
         want Subversion to automatically trust the set of
         default CAs that ship with OpenSSL.</para>
+       @ENGLISH }}} -->
+       <para>Sett denne variabelen til <literal>yes</literal> 
+        hvis du vil at Subversion skal automatisk stole på 
+        settet med standard sertifikatutstedere som leveres med 
+        OpenSSL.</para>
       </listitem>
      </varlistentry>
      <varlistentry>
       <term><literal>ssl-client-cert-file</literal></term>
       <listitem>
+       <!-- @ENGLISH {{{
        <para>If a host (or set of hosts) requires an SSL client
         certificate, you'll normally be prompted for a path to
         your certificate. By setting this variable to that
@@ -641,11 +770,22 @@
         There's no standard place to store your certificate on
         disk; Subversion will grab it from any path you
         specify.</para>
+       @ENGLISH }}} -->
+       <para>Hvis en &server; (eller et sett av &servers;) krever 
+        et SSL-klientsertifikat, vil du normalt bli spurt etter 
+        en sti til sertifikatet ditt.
+        Ved å sette denne variabelen til den samme stien, vil 
+        Subversion være i stand til å finne klientsertifikatet 
+        automatisk uten å spørre.
+        Det finnes ingen standard plass der sertifikatene blir 
+        lagret på disken; Subversion vil hente det fra enhver 
+        sti som du spesifiserer.</para>
       </listitem>
      </varlistentry>
      <varlistentry>
       <term><literal>ssl-client-cert-password</literal></term>
       <listitem>
+       <!-- @ENGLISH {{{
        <para>If your SSL client certificate file is encrypted
         by a passphrase, Subversion will prompt you for the
         passphrase whenever the certificate is used. If you
@@ -653,6 +793,16 @@
         password in the <filename>servers</filename> file),
         then you can set this variable to the certificate's
         passphrase. You won't be prompted anymore.</para>
+       @ENGLISH }}} -->
+       <para>Hvis fila med SSL-klientsertifikatet er krypter med 
+        et passord, vil Subversion be deg om passordet hver gang 
+        sertifikatet brukes.
+        Hvis du synes dette er irriterende (og synes det er 
+        greit at passordet lagres i 
+        <filename>servers</filename>-fila), kan du sette denne 
+        variabelen til passordet for for sertifikatet.
+        Etter dette blir du ikke bedt om å skrive det flere 
+        ganger.</para>
       </listitem>
      </varlistentry>
     </variablelist>
More information about the svnbook-dev mailing list